Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Bộ Kế hoạch và Đầu tư "

“Cứ tăng giá là phản ứng thì đất nước không phát triển được”

Trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 3 năm 2011 – 2013, kế hoạch 2014 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc...

Thủ tướng cho phép gia hạn thực hiện dự án “Hỗ trợ y tế dự phòng”

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án “Hỗ trợ y tế dự phòng”, vay vốn Ngân...